D1 - Projekto stebėsena

D.1.1 Projekto veiklų stebėsena

Vykdant poveiklių D.1.1 ir D.1.2 darbus bus stebima projekto veiklų pažanga ir sėkmingumas, ypatingą dėmesį skiriant praktinės gamtosaugos veiklų (C) stebėsenai. Numatoma, jog stebėsenos metu bus registruojami šie projekto tikslų rezultatuose numatyti rodikliai:

 • Sausumos paviršiaus ploto padidėjimas projekto teritorijose (32%). Šie rodikliai turės būti pasiekiami tinkamai tvarkant atkurtas buveines,  bei supilant naujas salas. 
 • Perinčių upinių ir mažųjų žuvėdrų populiacijų gausos pasikeitimai. 
 • Pasiskirstymo modelis (žuvėdrų paplitimas projekto teritorijose).
 • Aukščiau minėtoms rūšims svarbių buveinių stebėsena, taip pat perimviečių paviršiaus tinkamumas lizdavietėms (ne mažiau nei 30% padidėjimas).
 • Upinių ir mažųjų žuvėdrų perėjimo sėkmingumo stebėsena, tikintis 50% sėkmingai išsiritusių jauniklių.
 • Kasmetinis upinėms ir mažosioms žuvėdroms svarbių buveinių kartografavimas ir jų aprašymas.

Stebėsenos rezultatai bus suvedami į GIS duomenų bazę, kaip pagrindas ilgalaikiam šių rūšių perėjimo sėkmingumui sekti. Stebėsenos rezultatai taip pat bus publikuojami projekto svetainėje. 

Visi minėti indikatoriai yra tiesiogiai susiję su projekto praktinės gamtosaugos veiklomis, todėl jau projekto įgyvendinimo metu turėtų pasimatyti įgyvendintų veiklų poveikis ir jų efektyvumas, taip pat gamtotvarkos darbų efektyvumas konkrečiai žuvėdrų rūšiai ir buveinei. 

Indikatorių efektyvumo informacija (įskaitant viešinimo veiklas) bus pateikta kasmetiniam projekto priežiūros komitetui ir, esant pastaboms, būtini pakeitimai bus įtraukti į monitoringų schemas.

Poveiklėje E.1.1 numatomas viešinimo veiklų plano parengimas viso projekto įgyvendinimo etapams, kur kiekvienas viešinimo siekinys bus vertinamas pagal atskirai pasiektus indikatorius. Numatoma, jog bus vertinami šie, kertiniai, viešinimo veiklų rezultatų indikatoriai:

 • Žinių apie praktinės gamtosaugos tikslinėms projekto rūšims pagerėjimas tarp suinteresuotų šalių (50%).
 • Informacijos sklaida (per TV ir naujienų portalus)  – pasiekta 400 000 žmonių  (vertinama analizuojant socialinės medijos statistiką).
 • Žmonių apsilankymo skaičius projekto svetainėje – 13 500 (vertinama analizuojant projekto svetainės lankytojų skaičiuoklę).
 • Žmonių skaičius parsisiuntęs IT produktus – 1000 (vertinama analizuojant projekto svetainės produktų parsisiuntimo skaičiuoklę).
 • Apsilankiusių mobilioje foto parodoje ir projekto renginiuose žmonių skaičius – 5000
 • Tiesioginės vaizdo transliacijos iš žuvėdrų kolonijos stebėtojų skaičius – 1000
 • Į praktinės gamtosaugos veiklas įtrauktų institucijų skaičius  - pradinis skaičius – 4 (visi projekto partneriai), tikslas – 8 

 

D.1.2 Ex-ante ir ex-post perinčių žuvėdrų monitoringas.

Pagrindinės apskaitos, vadinamos ex-ante ir ex-post monitoringu, skirtos upinių ir mažųjų žuvėdrų perinčios populiacijos ir perėjimo buveinių stebėjimui šioms rūšims įsteigtose PAST. Stebėjimas apima rūšių perėjimo sėkmingumą ir paplitimą projekto teritorijose, taip pat perėjimo buveinių pasirinkimą bei „namų“ teritoriją (teritorija, kurioje paukščiai lankosi ieškodami maisto). Papildomai bus renkama informacija apie perimviečių būklę. Monitoringo duomenų rinkimo anketos bus parengtos pradinėje projekto fazėje.

Monitoringo metu sukaupti duomenys ir rezultatai yra tiesiogiai susiję su praktinės gamtosaugos (C.2) veiklomis, todėl gerai atspindės jų poveikį perinčių žuvėdrų populiacijoms.

Siekiant nustatyti “namų” teritoriją ir prisirišimą prie konkrečios perimvietės skirtingais pavasariais, bus sugauta 30 perinčių upinių žuvėdrų, ant kurių nugarų bus pritvirtinti nedideli GPS siųstuvėliai. Jie tiesiogiai teiks tikslius žuvėdros lokacijos duomenis į projekto svetainę. Tuo tarpu mažosioms žuvėdroms GPS siųstuvėliai nebus tvirtinami, kadangi šiandieninės šio tipo technologijos dar yra per sunkios tokio dydžio paukščiui.

Visi stebėsenos rezultatai bus suvedami į GIS duomenų bazę, kaip pagrindas ilgalaikiams šios rūšies apsaugos statuso tyrimams ir įgyvendintų projektų veiklų sėkmingumo vertinimui. Sukaupti duomenys taip pat prisidės siekiant įvertinti galutinius projekto tikslus. Galutiniai stebėsenos rezultatai parodys kiekybinius ex-ante ir ex-post monitoringo parametrus, kuriuos analizuojant matysis sąsaja su įgyvendintų praktinės gamtosaugos (C.1 – C.3) veiklų efektyvumu. Remiantis šiais duomenimis, bus galima pateikti tolimesnės rūšių apsaugos reikalavimus ir rekomendacijas šioms rūšims įsteigtose PAST bei šių teritorijų gamtotvarkos planams (A.1).